Dozór elektroniczy – kara w domu

Klienci, którzy korzystają z naszych usług w sprawach o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, często pytają nas czy będą mogli mieć wpływ na sposób wykonywania kary, w szczególności czy będą mogli opuszczać miejsce zamieszkania. Odpowiedź brzmi: TAK ! Do tego potrzebne jest jednak sporządzenie i dołączenie do wniosku o dozór elektroniczny – harmonogramu (planu, rozkładu dnia).

Niewątpliwą zaletą „bransoletki” jest możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych – w miejscu swojego zamieszkania, stałego pobytu. Dogodnością SDE jest także uprawnienie przysługujące skazanemu do oddalenia się z miejsca pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie w celu:

  1. świadczenia pracy;
  2. wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych;
  3. sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą;
  4. kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej;
  5. korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych;
  6. komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42 KKW
  7. komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 KKW
  8. utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami;
  9. korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii;
  10. dokonania niezbędnych zakupów.

Powyższy katalog przyczyn zezwalających na oddalenie się z miejsca odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ma charakter otwarty, na co wskazuje użyty w treści przepisu  art. 43na KKW zwrot „w szczególności”. Organ udzielający zgody jest zatem uprawniony do udzielenia zezwolenia na oddalenie się także z innych przyczyn niż wymienione w tym przepisie.

Zatem do wniosku o dozór elektroniczny należy dołączyć harmonogram, w którym zawarty zostanie szczegółowy plan dnia, obejmujący informacje o przedziałach czasowych
i aktywnościach podejmowanych przez Skazanego. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego nie określają formy ani wzoru harmonogramu, jednak najprostszą i polecaną przez nas formą jest tabela, obejmująca każdy dzień tygodnia z uwzględnieniem sobót i niedziel.


Co oczywiste, harmonogram taki podlega weryfikacji przez Sąd Penitencjarny bądź Komisję Penitencjarną pod kątem prawdziwości wskazanych aktywności Skazanego jak również ich wpływu na postawę Skazanego. Dlatego sporządzając wniosek o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie SDE należy dołączyć stosowną dokumentację potwierdzającą aktywności wskazane w harmonogramie, np. umowę o pracę, zaświadczenie o terapii itp.

Kolejny wpis poświęcony zostanie możliwości zmiany ustalonego harmonogramu w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.