Zapraszam, do zapoznania się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności opisującymi sposób działania Portalu.

Polityka Prywatności służy zapewnieniu Prywatności oraz bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu tak by korzystanie z Portalu było uczciwe, przejrzyste, bezpieczne oraz zgodne z wszelkimi obowiązującymi normami prawnymi. Reguluje ona wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Portalu.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Łukasz Gilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz  w Wejherowie (84-200), przy ul. Świętej Anny 5/1, adres do korespondencji: ul. Świętej Anny 5/1, 84-200 Wejherowo, NIP: 958-141-30-49 (dalej jako: „Administrator” lub „Kancelaria”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email  kancelaria@gilewicz.eu.

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora może być dokonywane na następujących podstawach:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

(i) świadczenia usługi Umów Spotkanie;

(ii) świadczenie usługi Strefa Klienta;

(iii) umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Portalu;

(iv) umożliwienie przesłania prośby o kontakt za pośrednictwem formularzy kontaktowych;

b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

(i) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty usług przez Kancelarię uwzględniającej preferencje użytkowników Portalu;
(ii) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Portalu zarówno przy wykonywaniu usługi Strefy Klienta oraz Umów Spotkanie, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest opieka nad użytkownikami Portalu oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

(iii) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Informacje handlowe będą przesyłane wyłącznie osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Kancelarii informacji handlowych, w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

3. Przekazywanie danych osobowych:

Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów z nim zawartych. Umowy te mogą być zawarte jedynie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów. Dane mogą być przekazywane m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu oraz współpracownikom Kancelarii wykonującym usługi pomocy prawnej (przetwarzają one dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora).

Państwa dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa.

4. Okres przechowywania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych następuje na okres odpowiedni do spełnienia celów ich przetwarzania w tym w zakresie wymaganym przez przepisy prawa tj. między innymi do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, spełnienia obowiązków dotyczących dokumentacji księgowych lub wygaśnięcia obowiązków związanych z archiwizacją Danych.  Przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług Strefa Klienta oraz Umów Spotkanie i umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Portalu, następuje na okres niezbędny dla świadczenia ww. usług bądź do czasu rezygnacji z nich.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną   zgodę, dane będą przechowywane do momentu wycofania takiej zgody. Możliwość wycofania każdej zgody nie w żaden sposób jest ograniczona i może być dokonana w każdym czasie, dotyczy to również  przetwarzania danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli Pan/Pani skutecznie zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.

5. Państwa uprawnienia

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię:

a)     prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii tych danych,

b)    prawo żądania sprostowania danych, Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c)     prawo do usunięcia danych (tj. prawo do bycia zapomnianym), Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

         i.           Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

        ii.          cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

       iii.          wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,

       iv.          dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

        v.          dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,

       vi.          dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

d)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

e)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

         i.           kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

        ii.          przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

       iii.          nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       iv.          wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

f)      prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Państwa danych w uzasadnionym interesie Administratora).

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody:

a)     mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b)    prawo do przenoszenia danych osobowych.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Państwa żądanie dotyczące Pańskich danych poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres: kancelaria@gilewicz.eu, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Świętej Anny 5/1, 84-200 Wejherowo.

6. Zmiany w Polityce prywatności

Kancelaria zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Powodem zmian może być potrzeba wynikająca z aktualnych wymogów nałożonych przepisami prawa lub gdy zmiana wynikać będzie z chęci objęcia Polityką Prywatności nowych produktów lub usług świadczonych przez Portal.  

7. Polityka zarządzania plikami cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stroną Kancelarii z danego urządzenia końcowego – podczas gdy otwierane są różne strony w Internecie.

Pliki Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej Polityce, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii, jeżeli będą stosowane na stronach Kancelarii. Cookies stosowane na Portalu:

Portal może używać następujących rodzajów plików cookies:

a)      Sesyjne pliki cookies – tj. informacji przechowywanych w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności Portalu działały poprawnie.

b)      Stałe pliki cookies – są to pliki, które zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści strony. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Państwa preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

c)      Własne pliki cookies – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania z Portalu.

d)      Pliki cookies stron trzecich– są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez Portal można podzielić na następujące kategorie:

A. Pliki cookies konieczne – czyli taki bez których nie można poruszać się po witrynie ani korzystaj z jej funkcji. Przetwarzane w ten sposób dane są w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Pliki cookies konieczne są zawsze Aktywne. Można wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych, jednak doprowadziłoby to do uniemożliwienia korzystania z witryny.


B. Pliki cookies wydajności – Pliki z tej kategorii gromadzą informacje, które mówią, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane po to, aby usprawnić działanie strony. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru, które pojawi się po otwarciu strony www.gilewicz.eu.Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili.


C. Pliki cookies funkcjonalne – W plikach tego typu zapisywane są informacje o Państwa wyborach, dzięki którym możliwe jest odpowiednie dostosowanie i spersonifikowanie funkcji witryny. W plikach cookie tego typu mogą być przechowywane informacje na temat numerów śledzenia wpisywanych w aplikacjach. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru, które pojawi się po otwarciu strony www.gilewicz.eu.Swoją zgodę można wycofać w każdej chwili.

Okres przechowywania plików cookies:

Okres przechowywania plików cookies uzależniony jest od tego, czy są to pliki Sesyjne czy Stałe. Pliki sesyjne pozostają na Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia przez Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies będą przechowywane na Państwa urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody.

Zarządzanie plikami cookies

Mają Państwo prawo do zarzadzania plikami cookies. Warto jednak wskazać, że przez niewyrażenie zgody na ich działanie, nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich elementów Portalu w tym funkcji personalizujących.

Możliwe jest również skonfigurowanie ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach. Poniżej wskazane są przykładowe strony:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Możesz wyłączyć pliki cookie „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Możesz wyłączyć Insight Tag of LinkedIn, modyfikując ustawienia użytkownika na stronie LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/
 

8. Postanowienia Końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja Polityki miała miejsce 09.12.2023 r.